Instruction / அறிவிப்பு

Candidates can download Salesman and Packer application form in this website and apply offline only for the post of Salesman and Packer as per the Notification given Below

பொதுவிநியோகத்திட்ட விற்பனையாளர் மற்றும் கட்டுநர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த இணையதளத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில்  விண்ணப்பப் படிவத்தினைப் பதிவிறக்கம் செய்து ஆப்லைனில் (Offline) மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

நோக்கம்

1988-M« tUl jäœehL T£Lw΢ r§f§fë‹ éÂfëš é v© 151(5) k‰W« murhiz ãiy v© 3, T£LwÎ czÎ k‰W« Ef®nth® ghJfh¥ò¤Jiw, ehŸ 5.1.2016-‹go T£LwÎ ãWtd§fëš gâòça jFÂahd eg®fis kht£l MŸnr®¥ò ãiya¤Â‹ _y« nj®Î brŒjš.

குறிக்கோள்

T£Lw΢ r§f§fë‹ gÂths® f£L¥gh£oš ehk¡fš k©ly¤Âš brašgL« T£LwÎ ãWtd§fëš cŸs gšntW gâæl§fS¡F FW¡Ñl‰w, ne®ikahd k‰W« btë¥gilahd Kiwæš gâahs®fis nj®Î brŒjiy cWÂ¥gL¤Jjš.